Vlada Republike Srbije
Ministarstvo turizma i omladine

          Na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 92/23), a u vezi sa Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 119/2023), Ministarstvo turizma i omladine objavljuje


OBAVEŠTENjE
KOJIM SE POZIVAJU UGOSTITELjI DA SE PRIJAVE RADI REALIZACIJE ŠEME DODELE VAUČERA


I OSNOVNE INFORMACIJE


U okviru dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma intenziviranjem korišćenja turističke ponude u Republici Srbiji, Ministarstvo turizma i omladine (u daljem tekstu: Ministarstvo), objavljuje Obaveštenje kojim se pozivaju privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici, zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast ugostiteljstva kao i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, a u kojima se ugostiteljska delatnost obavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast ugostiteljstva (u daljem tekstu: ugostitelj) da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera za subvencionisano korišćenje ugostiteljskih usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima (u daljem tekstu: vaučer).
Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje ugostiteljskih usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima u trajanju od najmanje pet noćenja izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta, kao i mesta studiranja korisnika vaučera.
Vaučerom se ne može vršiti plaćanje usluga ishrane i pića, pružanje zdravstvenih ili drugih usluga, boravišne takse, odnosno drugih dažbina.
Na ovaj poziv mogu da se prijave ugostitelji sa teritorije Republike Srbije.
Vrednost vaučera iznosi 10.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava koji se po vaučeru može refundirati ugostitelju.
Krajnji rok za korišćenje vaučera je  20. novembar 2024. godine.

 

II USLOVI ZA PODNOŠENjE PRIJAVE


Prijavu za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera korisnicima, Ministarstvu, sa svog glavnog korisničkog naloga, podnose ugostitelji apliciranjem kroz centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma (E-turista).
Popunjenu i odštampanu prijavu za učešće ugostitelj potpisuje i preko CIS-a prilaže kao skeniran dokument.
Ugostitelj koji nije evidentiran u CIS-u ne može ostvariti pravo po osnovu ove uredbe.
Za svaki objekat, koji ugostitelj stavlja u funkciju realizacije šeme dodele vaučera podnosi se posebna prijava. Napominjemo, da se zasebnim objektom smatra kuća, apartman i soba, kao i seosko turističko domaćinstvo. Izuzetno, ukoliko se objekti vrste soba i apartman nalaze na istoj adresi, u okviru istog građevinskog objekta podnosi se jedna, objedinjena prijava, sa zajedničkim nazivom za te objekte.
Ugostitelj je u obavezi da pisanim putem informiše Ministarstvo o svim statusnim i drugim promenama u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera, o čemu prilaže odgovarajuće dokaze.
U slučaju povećanja smeštajnih kapaciteta ugostitelj je dužan da pre njihovog stavljanja u funkciju pisanim putem informiše Ministarstvo.
Ukoliko u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera ugostitelj prestane da ispunjava uslove propisane Zakonom o ugostiteljstvu i ovom uredbom, u obavezi je da, od dana prestanka ispunjenja uslova obustavi realizaciju dodele vaučera.  

VAUČERI REALIZOVANI NAKON PRESTANKA ISPUNjENjA USLOVA
NEĆE SE REFUNDIRATI

III NAČIN REALIZACIJE ŠEME DODELE VAUČERA


Lista ugostitelja koji učestvuju u realizaciji šeme dodele vaučera biće objavljena na sajtu Ministarstva turizma i omladine. Navedenu listu Ministarstvo će ažurirati sedmično i objavljivati je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva.
Ugostitelj ugostiteljske usluge može pružati od narednog dana od dana objavljivanja na listi Ugostitelja.
Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, koja se generiše iz CIS-a. Lice koje je izvršilo rezervaciju u slučaju njenog otkaza u rezervisanom terminu ne snosi posledice u vezi sa nerealizovanim korišćenjem usluga smeštaja.
UGOSTITELj JE DUŽAN DA UGOSTITELjSKE USLUGE  PRUŽI IMAOCIMA VAUČERA LIČNO, U UGOSTITELjSKOM OBJEKTU ZA KOJI JE IZDATA POTVRDA O REZERVACIJI, KOJA JE GENERISANA IZ CIS-A. NA VAUČERU ĆE BITI ODŠTAMPAN NAZIV UGOSTITELjSKOG OBJEKTA U KOJEM SE JEDINO MOŽE ISKORISTITI VAUČER.

Po završetku korišćenja ugostiteljskih usluga, korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj uz dokaz o zakonskom zastupanju) i ugostitelj potpisuju vaučer.
U slučaju da korisnik vaučera koristi ugostiteljske usluge u većem iznosu od iznosa vaučera, ugostitelju se refundira iznos u vrednosti vaučera.
U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih ugostiteljskih usluga, refundira se iznos sredstava u vrednosti pruženih usluga smeštaja.
Takođe, po završetku pružanja ugostiteljskih usluga, ugostitelj je u obavezi da korisniku izda fiskalni račun za pruženu uslugu smeštaja.
Zdravstvene ustanove dužne su da u fiskalnom računu jasno i nedvosmisleno iskažu iznos za pružene ugostiteljske usluge smeštaja.
Fiskalni račun mora da sadrži sve elemente propisane zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, odnosno Zakonom o fiskalizaciji, kao i iznos boravišne takse, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast ugostiteljstva.
 Vaučeri uz koje zdravstvene ustanove prilože fiskalne račune bez jasno i nedvosmisleno iskazane ugostiteljske usluge smeštaja neće biti refundirani.

Vaučeri uz koje ugostitelji prilože fiskalne račune koji sadrže sve elemente propisane zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, odnosno Zakonom o fiskalizaciji, a ne iskažu iznos boravišne takse neće biti refundirani.
Fizičko lice koje usluge smeštaja pruža neposredno, po završetku korišćenja usluge smeštaja u obavezi je da korisniku izda poseban račun. Fizičko lice ugostitelj poseban račun svojeručno potpisuje i isti sadrži sve propisane elemente iz člana 34. stav 2. Zakona o ugostiteljstvu. (Obrazac posebnog računa može se preuzeti sa sajta Ministarstva).
U slučaju da fizičko lice, kao ugostitelj, ugostiteljske usluge pruža preko posrednika, posrednik je u obavezi da po završetku pružanja usluge smeštaja korisniku izda  fiskalni račun, koji mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalizaciji.
Poseban račun koji izdaje fizičko lice ugostitelj, kao i fiskalni račun koji izdaje posrednik, u slučaju da fizičko lice pruža usluge smeštaja preko posrednika, ne sadrži podatke o boravišnoj taksi.

UGOSTITELj KOJI NIJE EVIDENTIRAN U CENTRALNOM INFORMACIONOM SISTEMU (E-TURISTA) NE MOŽE OSTVARITI PRAVO PO OSNOVU OVE UREDBE.
VAUČERI REALIZOVANI PREKO KAPACITETA INDIVIDUALNIH LEŽAJA EVIDENTIRANIH U CIS-U,  NEĆE SE REFUNDIRATI.
UGOSTITELj JE U OBAVEZI DA EVIDENTIRA KORISNIKE USLUGE SMEŠTAJA U CIS-U I DA U OKVIRU SEKCIJE „NAČIN DOLASKA” ODABERE OPCIJU: „DOLAZAK KAO KORISNIK VAUČERA ZA SUBVENCIONISANO KORIŠĆENjE USLUGE SMEŠTAJA”.
UGOSTITELj KOJI KORISNIKE VAUČERA NIJE UNEO NA PROPISAN NAČIN, ZA TA LICA NE MOŽE OSTVARITI PRAVO NA REFUNDACIJU VAUČERA.

UGOSTITELj FIZIČKO LICE NE MOŽE DATI OVLAŠĆENjE DRUGOM FIZIČKOM LICU DA U NjEGOVO IME I ZA NjEGOV RAČUN OBAVLjA POSLOVE U VEZI SA REALIZACIJOM ŠEME DODELE VAUČERA (POTPISIVANjE VAUČERA, PRIJAVA UGOSTITELjA ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI ŠEME DODELE VAUČERA U UGOSTITELjSKIM OBJEKTIMA, ZAHTEVA ZA REFUNDACIJU, POSEBNIH RAČUNA I DRUGO).


Ugostitelj jednom mesečno popunjava, podnosi preko CIS-a i dostavlja Ministarstvu zahtev za refundaciju sredstava za vaučere realizovane u prethodnom periodu sa pratećom dokumentacijom.
Zahtev koji nije podnet preko CIS-a neće biti refundiran.
Krajnji rok za dostavu zahteva za refundaciju sredstava za vaučere, sa pratećom dokumentacijom je 25. novembar 2024. godine.

Prateću dokumentaciju čine:
    - potpisan spisak realizovanih vaučera;
    - uredno popunjeni i potpisani vaučeri;
    - fiskalni račun za pružene usluge;
    - poseban račun.

Na osnovu kompletne i uredno dostavljene dokumentacije vrši se refundacija sredstava u roku od 45 dana od dana prijema dokumentacije.

Zahtevi dostavljeni posle 25. novembra 2024. godine neće biti refundirani.

VAUČERI KOJI SU KORIŠĆENI U MESTU PREBIVALIŠTU KORISNIKA, KAO I U MESTU STUDIRANjA KORISNIKA, KOJI SU NEPOTPISANI ILI SADRŽE OŠTEĆENjA I KOREKCIJE, KAO I DRUGE NEDOSTATKE NEĆE BITI REFUNDIRANI.

IV  OSTALE INFORMACIJE


Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva turizma i omladine: www.mto.gov.rs , kao i na brojeve telefona:

 

  1. OBRAZAC PRIJAVE ZA VAUČERE
  2. OBAVEŠTENJE ZA POTENCIJALNE KORISNIKE VAUČERA
  3. PREPORUČENI ORAZAC POTVRDE O ZAPOSLENJU I OSTVARENOJ ZARADI
  4. IZJAVA LICA STARIJA OD 65. GODINA
  5. INSTRUKCIJE ZA UGOSTITELJE
  6. POSEBAN RAČUN

 

011/2606576, 011/2606521 i 011/3111569.