Vlada Republike Srbije
Ministarstvo turizma i omladine

 

Na osnovu člana 7. Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu, Ministarstvo turizma i omladine objavljuje

 

OBAVEŠTENjE ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA DODELU VAUČERA


 
 
I OSNOVNE INFORMACIJE  


Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje:
-    za ugostiteljske usluge smeštaja
-    u ugostiteljskim objektima izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta, kao i mesta studiranja korisnika vaučera;
-    u trajanju od najmanje pet noćenja.   
Vrednost vaučera iznosi 10.000 dinara i predstavlja maksimalni iznos sredstava koji se po vaučeru može refundirati ugostitelju.
Vaučer se može koristiti na teritoriji Republike Srbije.
Po završetku korišćenja ugostiteljskih usluga ugostitelj je u obavezi da korisniku izda fiskalni račun za pružene usluge smeštaja.
Fiskalni račun mora da sadrži sve elemente propisane zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, kao i iznos boravišne takse, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast ugostiteljstva.
Fizičko lice koje ugostiteljske usluge pruža neposredno, po završetku korišćenja usluge smeštaja u obavezi je da korisniku izda poseban račun. Fizičko lice ugostitelj poseban račun svojeručno potpisuje i isti sadrži sve propisane elemente iz člana 34. stav 2. Zakona o ugostiteljstvu. (Preporučeni obrazac posebnog računa može se preuzeti sa sajta Ministarstva).
U slučaju da fizičko lice, kao ugostitelj, ugostiteljske usluge pruža preko posrednika, posrednik je u obavezi da po završetku korišćenja usluge smeštaja korisniku izda fiskalni račun, koji mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalizaciji.
Poseban račun koji izdaje fizičko lice ugostitelj, kao i fiskalni račun koji izdaje posrednik, u slučaju da fizičko lice pruža usluge smeštaja preko posrednika, ne sadrži podatke o boravišnoj taksi.

Vaučerom se ne može vršiti plaćanje usluga ishrane i pića, pružanje zdravstvenih ili drugih usluga, boravišne takse, odnosno drugih dažbina.
Krajnji rok za korišćenje vaučera je 20. novembar 2024. godine
 
Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP ,,Pošta Srbije” podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.
 

 
II KO MOŽE BITI KORISNIK VAUČERA

Korisnici vaučera mogu biti:
1)    korisnici prava na penziju;
2)    lica starija od 65 godina, računajući od dana u kome se  podnosi prijava za dodelu vaučera, koja ne ostvaruju pravo na penziju;
3)    nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
4)    korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
5)    korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
6)    radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 80.000 dinara mesečno;
7)    vojni invalidi (ratni i mirnodopski) i civilni invalidi rata;
8)    korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
9)    nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju;
10)    studenti.
Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje ugostiteljskih usluga  u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.
Podnosilac prijave stiče pravo na dodelu vaučera ako je uslov za ostvarivanje prava na vaučer ostvario danom podnošenja prijave.
Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, generisanu iz CIS-a.
Ne može se vršiti rezervacija smeštaja u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na opštini, odnosno mestu prebivališta, kao i u mestu studiranja potencijalnog korisnika vaučera.
Korisnik vaučera je dužan da vaučer koristi lično, za ugostiteljske usluge smeštaja u ugostiteljskom objektu ugostitelja koji je izdao potvrdu o rezervaciji.
 NA VAUČERU ĆE BITI ODŠTAMPAN NAZIV UGOSTITELjSKOG OBJEKTA U KOJEM SE JEDINO MOŽE ISKORISTITI VAUČER. POTENCIJALNI KORISNICI

VAUČERA DUŽNI SU DA PROVERE ISPRAVNOST PODATAKA NA PRIJAVI IMAJUĆI U VIDU DA SE NAKNADNE REKLAMACIJE NEĆE UVAŽAVATI KAO I DA SE VEĆ JEDNOM ODŠTAPANI VAUČERI NEĆE PONOVO ŠTAMPATI ZBOG EVENTUALNIH GREŠAKA NA VAUČERU, KAO NI AKO SE VAUČER OŠTETI ILI IZGUBI. DRUGIM REČIMA, PODNOSIOCI PRIJAVA DUŽNI SU DA NA PRIJAVI I POTVRDI DOBIJENOJ OD ŠALTERSKOG SLUŽBENIKA PROVERE TAČNOST PODATAKA KOJI SE ODNOSE NA LIČNE PODATKE (IME, PREZIME, JMBG, ADRESA ZA DOSTAVU VAUČERA), KAO I NAZIV UGOSTITELjSKOG OBJEKTA ZA KOJI JE IZVRŠENA REZERVACIJA.
Lista ugostitelja koji učestvuju u realizaciji šeme dodele vaučera biće objavljena na internet prezentaciji Ministarstva turizma i omladine.

III USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE


Popunjena prijava,  sa  potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.    
Obrazac prijave će biti objavljen na internet stranici Ministarstva.
Prijavu treba popunjavati čitko i obavezno je potpisati. Uz prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno stavlja na uvid ličnu kartu ili pasoš, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.  
KAO POTVRDA O REZERVACIJI PRIHVATAĆE SE JEDINO REZERVACIJA GENERISANA IZ CIS-A. KORISNICIMA UGOSTITELjI DOSTAVLjAJU POTPISANU POTVRDU O REZERVACIJI ELEKTRONSKIM PUTEM KAO SKENIRAN DOKUMENT ILI PUTEM POŠTE. POTVRDA TREBA DA SADRŽI PODATKE O POTENCIJALNOM KORISNIKU VAUČERA (IME, PREZIME I JMBG), PODATKE O UGOSTITELjU (ID PRIJAVE, NAZIV, VRSTU, KATEGORIJU, ADRESU I MESTO OBJEKTA), PERIOD REZERVACIJE I SAGLASNOST O KORIŠĆENjU LIČNIH PODATAKA POTENCIJALNOG KORISNIKA, POTPISANU OD STRANE KORISNIKA.
Uz prijavu se obavezno stavljaju na uvid i sledeći dokazi:

1)    Korisnici prava na penziju stavljaju na uvid penzioni ček, rešenje o ostvarenom pravu na penziju ili penzionersku karticu izdatu od strane PIO fonda, odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju. Korisnik prava na penziju iz inostranstva stavlja na uvid originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.

2)    Lica starija od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju prilažu potpisanu izjavu da ne ostvaruju pravo na penziju, na obrascu koji se objavljuje na sajtu Ministarstva i JP “Pošta Srbije“
3)    Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 80.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi  isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu  isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.
4)    Studenti prilažu original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu.

Korisnik vaučera prijavu podnosi lično i stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju.
Izuzetno, za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov za dodelu vaučera, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), uz dokaz o zakonskom zastupanju.
Za sva napred navedena lica vršiće se provera ispunjenosti uslova preko ovlašćenih institucija.

IV PODNOŠENjE PRIJAVA, ROKOVI I RANGIRANjE


Po objavljivanju liste ugostitelja na sajtu Ministarstva, potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju i uz popunjenu prijavu stavlja na uvid potvrdu o rezervaciji, ličnu kartu ili pasoš, a za korisnike prava na penziju, lica starija od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju, radno angažovana lica i studente i napred navedenu dokumentaciju. Prijave se, počev od 15.01.2024. godine, predaju isključivo na šalteru JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Srbije, a zaključno sa 15.10.2024. godine. Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.
 
Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP ,,Pošta Srbije” podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

 
Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru JP „Pošta Srbije”.  
Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave sa netačnim podacima, odnosno dokumentacijom, neće biti uzete u razmatranje.

 

V VAUČER, NAČIN DOSTAVE I REALIZACIJA   


Vaučer će, pored osnovnih elemenata, naziva ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija i jedinstvenog identifikatora prijave (JID prijave iz CIS-a), sadržati odštampane podatke o korisniku vaučera (ime, prezime, adresa, JMBG).
Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem registrovane pismonosne pošiljke (rezervisane poštanske usluge).
Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi i sa njim se mogu plaćati ugostiteljske usluge smeštaja.
Ukoliko ukupna cena pružene ugostiteljske usluge prelazi iznos vaučera, korisnik će razliku doplatiti sopstvenim sredstvima.
U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, korisnik predaje vaučer ugostitelju (kao način plaćanja), bez mogućnosti povraćaja razlike u ceni. Po završetku korišćenja ugostiteljskih usluga, ugostitelj potpisuje vaučer, a korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj) uz dokaz o zakonskom zastupanju, svojeručno potpisuje vaučer, kao dokaz da je usluga pružena.

VI OSTALE INFORMACIJE


MOLIMO POTENCIJALNE KORISNIKE VAUČERA DA PAŽLjIVO PROČITAJU OVO OBAVEŠTENjE.
U slučaju nerazumevanja ovog obaveštenja, dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva turizma i omladine: www.mto.gov.rs, kao i na brojeve telefona: 

011/2606521, 011/2606576 i 011/3111569.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  1. OBRAZAC PRIJAVE ZA VAUČERE
  2. OBAVEŠTENJE ZA POTENCIJALNE KORISNIKE VAUČERA
  3. PREPORUČENI ORAZAC POTVRDE O ZAPOSLENJU I OSTVARENOJ ZARADI
  4. IZJAVA LICA STARIJA OD 65. GODINA