Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje Obaveštenje kojim se pozivaju privredni subjekti, druga pravna lica, zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa propisima kojim se uredjuje oblast turizma i ugostiteljstva kao i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva

U okviru dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma intenziviranjem korišćenja turističke ponude u Republici Srbiji za 2019. godinu, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje Obaveštenje kojim se pozivaju privredni subjekti, druga pravna lica, zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa propisima kojim se uredjuje oblast turizma i ugostiteljstva kao i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, a u kojima se ugostiteljska delatnost obavlja u skladu sa propisima kojim se uredjuje oblast turizma i ugostiteljstva (u daljem tekstu: ugostitelj) da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima (u daljem tekstu: vaučer).

 

 

Vlada Republike Srbije

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

 

Na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 95/2018), a u vezi sa Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije, za 2019. godinu Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje:

OBAVEŠTENjE 

KOJIM SE POZIVAJU UGOSTITELjI DA SE PRIJAVE

RADI REALIZACIJE ŠEME DODELE VAUČERA

 

 I. OSNOVNE INFORMACIJE

 

U okviru dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma intenziviranjem korišćenja turističke ponude u Republici Srbiji, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje Obaveštenje kojim se pozivaju privredni subjekti, druga pravna lica, zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva kao i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, a u kojima se ugostiteljska delatnost obavlja u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva (u daljem tekstu: ugostitelj) da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima (u daljem tekstu: vaučer).

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima u trajanju od najmanje pet noćenja, izvan opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera.

Vaučerom se ne može vršiti plaćanje usluga ishrane i pića, pružanje zdravstvenih ili drugih usluga, boravišne takse, odnosno drugih dažbina.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti ugostitelji sa teritorije Republike Srbije, izuzev ugostitelja koji pružaju usluge smeštaja na teritoriji gradova Beograda i Novog Sada (izuzeće se ne odnosi na zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva, a nalaze se na teritoriji ovih gradova).

 

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava koji se po vaučeru može refundirati ugostitelju.

 

Krajnji rok za korišćenje vaučera je 20. novembar 2019. godine.

 

II. USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 

Prijavu za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera Ministarstvu podnosi ugostitelj pisanim putem.

Obrasci Prijava za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera dostupni su na internet adresi

Ministarstva, i to:

1. Prijava ugostitelja - privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) ili druga pravna lica (zdravstvene ustanove) – Obrazac 1;

2. Prijava ugostitelja – fizičko lice (soba, kuća, apartman, seosko turističko domaćinstvo) – Obrazac 2.

Za privredni subjekt i drugo pravno lice uz prijavu potrebno je obezbediti kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar, a za kategorisane objekte kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju.

Za zdravstvenu ustanovu koja organizuje boravak i pruža usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pruža usluge smeštaja i ishrane trećim licima, uz prijavu potrebno je obezbediti kopiju odobrenja ministra u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva.

Za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu uz prijavu je potrebno obezbediti kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju objekta domaće radinosti (kuća, apartman, soba), odnosno kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju seoskog turističkog domaćinstva, kao i kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar privrednog subjekta ili pravnog lica sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge, dostaviti kopiju ugovora sa privrednim subjektom ili pravnim licem, na osnovu koga fizičko lice pruža ugostiteljske usluge.

Za svaki objekat koji ugostitelj stavlja u funkciju realizacije šeme dodele vaučera podnosi se posebna prijava. Napominjemo, da se za objekte domaće radinosti zasebnim objektom

smatra kuća, apartman i soba. Seosko turističko domaćinstvo se smatra jednim objektom. Ukoliko se objekti domaće radinosti nalaze na istoj adresi može se podneti jedna, objedinjena prijava.

Ugostitelj je u obavezi da pisanim putem informiše Ministarstvo o svim statusnim i drugim promenama u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera, o čemu prilaže odgovarajuće dokaze.

U slučaju povećanja smeštajnih kapaciteta ugostitelj je dužan da pre njihovog stavljanja

u funkciju pisanim putem informiše Ministarstvo.

Ukoliko u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera ugostitelj prestane da ispunjava uslove propisane zakonom i ovom uredbom, u obavezi je da, od dana prestanka ispunjenja uslova obustavi realizaciju dodele vaučera.

 

TEK PO PRIBAVLJANJU KOMPLETNE DOKUMENTACIJE, UGOSTITELJ ĆE SE NAĆI NA LISTI UGOSTITELKA KOJI SU ISPUNILI USLOVE ZA REALIZACIJU ŠEME DODELE VAUČERA A KOJU OBJAVLJUJE MINISTARSTVO NA ZVANIČNOJ INTERNET PREZENTACIJI.

*Napomena: Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: Rešenje o upisu u odgovarajući registar Ugostitelja, odnosno, Rešenje o razvrstavanju u kategoriju, Rešenje o upisu u odgovarajući registar privrednog subjekta ili pravnog lica sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Ugostitelj je dužan da popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to učiniti samostalno. Navedenu izjavu (Obrazac izjave 1 ili Obrazac izjave 2) može se preuzeti sa internet stranice Ministarstva.

 III.  NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE

Prijava za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera dostavlja se preko pisarnice Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za turizam, na adresu: Novi Beograd, Omladinskih brigada broj 1.

 IV.  ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Lista ugostitelja koji učestvuju u realizaciji šeme dodele vaučera će biti objavljena najkasnije 31.12.2018. godine. Navedenu listu Ministarstvo će SEDMIČNO ažurirati novopristiglim prijavama i objavljivati na internet prezentaciji Ministarstva.

 V.  NAČIN REALIZACIJE ŠEME DODELE VAUČERA

Ministarstvo sačinjava listu ugostitelja koji su ispunili uslove za realizaciju šeme dodele vaučera i objavljuje je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva.

Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji. Lice koje je izvršilo rezervaciju u slučaju njenog otkaza u rezervisanom terminu ne snosi posledice u vezi sa nerealizovanim korišćenjem usluga smeštaja. Ugostitelj je dužan da usluge noćenja pruži imaocima vaučera lično.

Po završetku korišćenja usluga smeštaja, korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), potpisuje vaučer, a ugostitelj popunjava vaučer sa potrebnim podacima i potpisuje ga.

U slučaju da korisnik vaučera koristi usluge smeštaja u većem iznosu od iznosa vaučera, Ugostitelju se refundira iznos u vrednosti vaučera.

Takođe, po završetku korišćenja usluga smeštaja ugostitelj je u obavezi da korisniku izda fiskalni isečak.

Fiskalni isečak mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalnim kasama, kao i iznos boravišne takse, njenog oslobađanja od plaćanja ili umanjenja (poziv na odredbe propisa kojima se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva).

U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, refundira se iznos sredstava u vrednosti pruženih usluga smeštaja.

Ugostitelj treba mesečno, a najkasnije do 25. novembra 2019. godine, da dostavi Ministarstvu zahtev za refundaciju sredstava za vaučere realizovane u prethodnom periodu sa pratećom dokumentacijom i to:

- potpisan spisak realizovanih vaučera;

- uredno popunjene, potpisane vaučere;

- fiskalni isečak za pružene usluge;

Pored navedene dokumentacije ugostitelj dostavlja potpisanu specifikaciju koja sadrži:

- sve pružene usluge sa posebno iskazanom uslugom noćenja i pojedinačnom cenom (koja se jedino i refundira);

-iskazan iznos boravišne takse, sa naznakom o eventualnom umanjenju ili oslobađanju

(poziv na odredbe propisa kojima se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva).

Na osnovu kompletne i uredno dostavljene dokumentacije vrši se refundacija sredstava u roku od 45 dana od dana prijema kompletne dokumentacije.

 

Zahtevi koji pristignu nakon navedenog roka neće biti refundirani.

 

Dostavljeni vaučeri koji su korišćeni u mestu prebivalištu korisnika, koji su nepotpisani, nepravilno, neuredno i nečitko popunjeni ili sadrže oštećenja i korekcije, neće biti refundirani.

                                                 VI.  OSTALE INFORMACIJE                                             

 

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs , kao i na brojeve telefona: 011/2606576 i 011/2606521.

MOLIMO VAS  ZA  STRPLjENjE  I  RAZUMEVANjE  UKOLIKO  NAVEDENE TELEFONSKE LINIJE BUDU ZAUZETE.

DOKUMETNACIJA ZA PRIJAVU:

  1. Obrasci prijava za ugostitelje

  2. Obrazac izjave 1

  3. Obrazac izjave 2