Ministar turizma i omladine Husein Memić gostujući na RTS-u, najavio je još 100.000 turističkih vaučera koji će biti dostupni na šalterima JP “Pošta Srbije” od 20.06.2023.

15.06.2023

Ministar turizma i omladine Husein Memić gostujući na RTS-u, najavio je još 100.000 turističkih vaučera koji će biti dostupni na šalterima JP “Pošta Srbije” od 20.06.2023.

Pravo na vaučere imaju penzioneri, nezaposleni, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, zaposleni sa primanjima koja ne prelaze 70.000 dinara mesečno, vojni invalidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, studenti, a korisnici vaučera mogu biti i lica starija od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju.

Građanima će biti na raspolaganju novih 100 hiljada vaučera u vrednosti od 5.000 dinara koje mogu koristiti u ugostiteljskim objektima koji učestvuju u sistemu dodele vaučera. Lica koja su u 2023. godini već ostvarila pravo na vaučer, ne mogu da podnose prijave za nove vaučere. Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima Pošte podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno period od dana podnošenja prijave Pošti do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

Krajnji rok za korišćenje vaučera je 20. novembar 2023. godine.

KO MOŽE BITI KORISNIK VAUČERA


Korisnici vaučera mogu biti:
1)    korisnici prava na penziju;
2)    nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
3)    korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
4)    korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;  
5)    radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;
6)    ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od
70.000 dinara mesečno;
7)    korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
8)    nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16),
9)    studenti.
Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje ugostiteljskih usluga  u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.
Podnosilac prijave stiče pravo na dodelu vaučera ako je uslov za ostvarivanje prava na vaučer ostvario danom podnošenja prijave.
Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, generisanu iz CIS-a.
Ne može se vršiti rezervacija smeštaja u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na opštini, odnosno mestu prebivališta, kao i u mestu studiranja potencijalnog korisnika vaučera.
Korisnik vaučera je dužan da vaučer koristi lično, za ugostiteljske usluge (smeštaj, doručak, polupansion, pansion) u ugostiteljskom objektu Ugostitelja koji je izdao potvrdu o rezervaciji.
 NA VAUČERU ĆE BITI ODŠTAMPAN NAZIV UGOSTITELJSKOG OBJEKTA U KOJEM SE JEDINO MOŽE ISKORISTITI VAUČER. POTENCIJALNI KORISNICI VAUČERA DUŽNI SU DA PROVERE ISPRAVNOST PODATAKA NA PRIJAVI IMAJUĆI U VIDU DA SE NAKNADNE REKLAMACIJE NEĆE UVAŽAVATI KAO I DA SE VEĆ JEDNOM ODŠTAPANI VAUČERI NEĆE PONOVO ŠTAMPATI ZBOG EVENTUALNIH GREŠAKA NA VAUČERU. DRUGIM REČIMA, PODNOSIOCI PRIJAVA DUŽNI SU DA NA PRIJAVI I POTVRDI DOBIJENOJ OD ŠALTERSKOG SLUŽBENIKA PROVERE TAČNOST PODATAKA KOJI SE ODNOSE NA LIČNE PODATKE (IME, PREZIME, JMBG, ADRESA ZA DOSTAVU VAUČERA), KAO I NAZIV UGOSTITELJSKOG OBJEKTA ZA KOJI JE IZVRŠENA REZERVACIJA.
Lista ugostitelja koji učestvuju u realizaciji šeme dodele vaučera biće objavljena na internet prezentaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE


Popunjena prijava,  sa  potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera
JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.    
Obrazac prijave će biti objavljen na internet stranici Ministarstva.
Prijavu treba popunjavati čitko i obavezno je potpisati. Uz prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno stavlja na uvid ličnu kartu ili pasoš, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.  
KAO POTVRDA O REZERVACIJI PRIHVATAĆE SE JEDINO REZERVACIJA GENERISANA IZ CIS-A. KORISNICIMA UGOSTITELJI DOSTAVLJAJU POTPISANU POTVRDU O REZERVACIJI ELEKTRONSKIM PUTEM KAO SKENIRAN DOKUMENT ILI PUTEM POŠTE. POTVRDA TREBA DA SADRŽI PODATKE O POTENCIJALNOM KORISNIKU VAUČERA (IME, PREZIME I JMBG), PODATKE O UGOSTITELJU (ID PRIJAVE, NAZIV, VRSTU, KATEGORIJU, ADRESU I MESTO OBJEKTA), PERIOD REZERVACIJE I SAGLASNOST O KORIŠĆENJU LIČNIH PODATAKA POTENCIJALNOG KORISNIKA, POTPISANU OD STRANE KORISNIKA.
Uz prijavu se obavezno stavljaju na uvid i sledeći dokazi:

1)    Korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Korisnik prava na penziju iz inostranstva stavlja na uvid originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.
2)    Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi  isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu  isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.
Uz prijavu studenti prilažu original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu.
Korisnik vaučera prijavu podnosi lično i stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju.
Izuzetno, za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i ratne vojne invalide, kao i civilne invalide rata i korisnike prava na penziju  podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice.
Ovlašćenje za podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije korisnik prava na penziju daje na obrascu jednokratnog punomoćja, koji se objavljuje se na sajtu Ministarstva, Pošte Srbije.
Za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov za dodelu vaučera, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj).
Za sva napred navedena lica vršiće se provera ispunjenosti uslova preko ovlašćenih institucija.

PODNOŠENJE PRIJAVA, ROKOVI I RANGIRANJE


Po objavljivanju liste ugostitelja na sajtu Ministarstva, potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju i uz popunjenu prijavu stavlja na uvid potvrdu o rezervaciji, ličnu kartu ili pasoš, a za korisnike prava na penziju, radno angažovana lica i studente i napred navedenu dokumentaciju. Prijava se predaje isključivo na šalteru JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Srbije, koje će se primati zaključno sa 26.09.2022. godine. Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.
 
Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP,,Pošta Srbije” podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.
 
Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru JP „Pošta Srbije”.  
Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave sa netačnim podacima, odnosno dokumentacijom, neće biti uzete u razmatranje.


 VAUČER, NAČIN DOSTAVE I REALIZACIJA   


Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara.
Vaučer će, pored osnovnih elemenata, naziva ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija i jedinstvenog identifikatora prijave (JID prijave iz CIS-a), sadržati odštampane podatke o korisniku vaučera (ime, prezime, adresa, JMBG).
Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem registrovane pismonosne pošiljke (rezervisane poštanske usluge).
Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi i sa njim se mogu plaćati ugostiteljske usluge (smeštaj, doručak, polupansion, pansion).
Ukoliko ukupna cena pružene ugostiteljske usluge prelazi iznos vaučera, korisnik će razliku doplatiti sopstvenim sredstvima.
U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih ugostiteljskih usluga, korisnik predaje vaučer ugostitelju (kao način plaćanja), bez mogućnosti povraćaja razlike u ceni. Po završetku korišćenja ugostiteljskih usluga, ugostitelj popunjava i potpisuje vaučer, a korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), svojeručno potpisuje vaučer, kao dokaz da je usluga pružena.

OSTALE INFORMACIJE


MOLIMO POTENCIJALNE KORISNIKE VAUČERA DA PAŽLJIVO PROČITAJU OVO OBAVEŠTENJE.
U slučaju nerazumevanja ovog obaveštenja, dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs, kao i na brojeve telefona: 

011/2606521 * 011/2606576.